Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

"Dziupla" prowadzi rekrutację do nowego projektu

 • Dodano: 2021-07-19 07:15, aktualizacja: 2021-07-19 07:21

WPWD "Dziupla" rozpoczyna realizację dofinansowanego z UE projektu Profilaktyka, wsparcie pomoc - rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego “Dziupla".

Celem głównym projektu jest wyjście z bezradności wychowawczo-opiekuńczej 60 rodziców oraz stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju dla 60 dzieci i młodzieży wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu miasta.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregion Zachodni RPO WSL 2014-2020.

Okres realizacji: 01.07.2021 r. - 30.11.2022 r.

Celem głównym projektu będzie wyjście z bezradności wychowawczo - opiekuńczej 60 (26 K) rodziców oraz stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju dla 60 (29 K) dzieci i młodzieży wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Wodzisławia Śląskiego. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny świadczonych przez WPWD „Dziupla” i realizację celów szczegółowych, takich jak: zapobieganie odizolowaniu osób od rodziny i społeczności lokalnej, odbudowanie więzi rodzinnych, poprawę kondycji psychicznej (asystentura, pedagog rodzinny, mediacje), wzrost umiejętności współpracy i współdziałania w grupie, kształtowanie empatii społecznej (warsztaty, arteterapia, socjoterapia, logopedia), poznawanie swoich mocnych stron, organizację czasu wolnego dzieci (praca podwórkowa, zajęcia rozwijające umiejętności kluczowe).

 • Koszty całkowite projektu: 356 875,00 zł
 • Wartość dofinansowania ogółem: 331 893,75 zł
 • Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 303 343,75 zł
 • Dotacja celowa z budżetu krajowego: 28 550,00 zł

ZAKRES WSPARCIA

 • asystentura rodzinna - 72 osoby objęte wsparciem (48 dorosłych, 24 dzieci),
 • poradnictwo prawne - 20 dorosłych objętych wsparciem,
 • animacja społeczno-kulturalna - 20 dzieci objętych wsparciem,
 • pedagog rodzinny – 50 osób objętych wsparciem (30 dorosłych i 20 dzieci),
 • zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci - problem uzależnień – 36 dzieci objętych wsparciem,
 • zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci - zaburzenia zachowania - 24 dzieci objętych wsparciem,
 • wolontariat senioralny - kółko szachowe – 10 dzieci objętych wsparciem,
 • warsztaty poprawiające umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego – 40 osób objętych wsparciem (20 dzieci i 20 dorosłych),
 • profilaktyka zdrowia psychicznego - warsztaty dla rodziców – 24 osoby dorosłe objęte wsparciem,
 • instytucja rodzin wspierających - 10 rodzin objętych wsparciem,
 • zajęcia z języka niemieckiego - 8 dzieci objętych wsparciem,
 • zajęcia z języka czeskiego – 12 dzieci objęte wsparciem,
 • komunikacja bez przemocy - 32 osoby dorosłe objęte wsparciem.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Wodzislaw.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również