Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Jak złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym?

  • Dodano: 2024-06-12 22:00, aktualizacja: 2024-06-13 21:00

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) to forma procesu sądowego, która umożliwia szybkie i zautomatyzowane rozpatrywanie spraw o roszczenia pieniężne. Proces ten toczy się w Sądzie Rejonowym w Lublinie, znany potocznie jako „sąd elektroniczny". Charakterystyczne dla tego trybu jest wydawanie nakazów zapłaty, które są generowane automatycznie po złożeniu przez powoda elektronicznego wniosku. Nakaz ten może być podstawowym dokumentem w sprawie, gdyż stanowi podstawę do dalszych działań egzekucyjnych, jeśli nie zostanie zaskarżony przez pozwanego.

Odebranie nakazu zapłaty - pierwsze kroki

Kiedy otrzymasz nakaz zapłaty wydany przez sąd elektroniczny, masz tylko 14 dni na zareagowanie. Termin ten jest nieprzekraczalny i liczy się od dnia, w którym doręczono ci dokument. Ważne jest zatem zaznaczenie na nakazie czy kopercie, daty jego odbioru. Jest to niezbędne do zachowania terminu na złożenie sprzeciwu. Jeżeli ostatni dzień na złożenie sprzeciwu przypada na dzień wolny od pracy, termin ten wydłuża się do najbliższego dnia roboczego.

Zachowanie właściwej daty jest bardzo ważne. Najlepiej jest zapisywać ją bezpośrednio na otrzymanym dokumencie. Można również zrobić notatkę w kalendarzu lub innym miejscu, które regularnie się sprawdza. Takie działanie zapewni, że nie przegapisz istotnego terminu i unikniesz możliwych negatywnych konsekwencji wynikających z niezłożenia sprzeciwu w odpowiednim czasie.

Najważniejsze elementy sprzeciwu od nakazu zapłaty

Podstawą do skutecznego złożenia sprzeciwu jest prawidłowe wypełnienie dokumentu, które musi zawierać szereg niezbędnych informacji. Sprzeciw składa się w sądzie, który wydał nakaz zapłaty, co oznacza, że musisz dokładnie wskazać nazwę tego sądu. Następnie trzeba podać sygnaturę akt sprawy, którą znajdziesz na nakazie zapłaty.

Dokument musi również zawierać pełne dane strony składającej sprzeciw (pozwanego) oraz strony, która wystąpiła z roszczeniem (powoda). Nie zapomnij o adresie do korespondencji, pod którym sąd będzie mógł się z Tobą kontaktować. W sprzeciwie należy jasno określić, czy kwestionujesz nakaz zapłaty w całości, czy tylko jego część, np. odsetki za opóźnienie.

Wnioski procesowe to kolejny ważny element sprzeciwu. Można w nim zażądać uchylenia nakazu zapłaty, przekazania sprawy do sądu właściwości ogólnej, czy nawet rozpoznania sprawy pod nieobecność pozwanej strony. Warto również rozważyć wniesienie o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu, jeżeli sytuacja prawna wydaje się skomplikowana.

Zarzuty podnoszone w sprzeciwie

Sprzeciw od nakazu zapłaty umożliwia podniesienie zarzutów, które mogą dotyczyć zarówno braku podstaw do roszczenia, jak i wad procedury. Na przykład:

  • Zarzut braku podstawy roszczenia: możesz zakwestionować, czy w ogóle zawarłeś umowę, na podstawie której wystawiono nakaz zapłaty.

  • Zarzut niezgodności kosztów z zasadami współżycia społecznego: dotyczy to sytuacji, gdy np. koszty poza odsetkowe kredytu lub pożyczki są wyjątkowo wysokie.

  • Zarzut braku wymagalności roszczenia: może być stosowany przeciwko instytucjom finansowym, które nie dopełniły obowiązków związanych z wypowiedzeniem umowy.

  • Zarzut braku legitymacji procesowej: istotny, gdy sprawa jest wnoszona przez podmiot, który nabył wierzytelność od pierwotnego wierzyciela.

Każdy zarzut wymaga szczegółowego uzasadnienia i może być istotny dla dalszego przebiegu procesu.

Wnioski dowodowe i uzasadnienie

Wnoszenie sprzeciwu to nie tylko wskazanie, czemu się nie zgadzasz, ale i przedstawienie dowodów na poparcie Twoich twierdzeń. Wnioski dowodowe są podstawą, aby udowodnić swoje racje przed sądem. Na przykład, jeśli kwestionujesz fakt zawarcia umowy, możesz zażądać przesłuchania świadków, którzy byli obecni przy jej podpisywaniu, lub przedłożyć dokumentację, która temu przeczy.

Uzasadnienie sprzeciwu powinno być klarowne i przekonujące. Wyjaśnij dokładnie, dlaczego uważasz, że nakaz zapłaty nie powinien zostać utrzymany. Na przykład, jeśli zarzucasz brak podstawy roszczenia, przedstaw dowody lub argumenty, które obalają twierdzenia powoda. W uzasadnieniu warto również wskazać, na jakie przepisy prawa się powołujesz, co w dużym stopniu zwiększa wiarygodność Twojego sprzeciwu.

Załączniki i formalności związane ze składaniem sprzeciwu

Załączniki są równie ważne, jak treść sprzeciwu. Do dokumentu należy dołączyć kopie wszystkich dowodów, które przytaczasz, takich jak umowy, potwierdzenia płatności, korespondencję z drugą stroną itd. Należy również dołączyć odpis sprzeciwu dla każdej ze stron procesu, co jest wymagane przez prawo.

Każdy sprzeciw musi być także podpisany własnoręcznie. Data sporządzenia dokumentu powinna być jasno widoczna i nie może budzić wątpliwości co do terminu jego złożenia.

Gdy sprzeciw zostanie złożony, możesz oczekiwać, aż sąd rozpatrzy Twoje argumenty i dowody. Jeśli jednak sprzeciw będzie niekompletny lub niewystarczająco uzasadniony, sąd może wezwać do jego uzupełnienia w określonym terminie, zwykle 7 dni. W przypadkach bardziej skomplikowanych, gdzie trudno samemu ocenić stan faktyczny i prawny, zaleca się skorzystanie z pomocy specjalisty, np. prawnika, który pomoże w odpowiednim przygotowaniu sprzeciwu i reprezentacji przed sądem.

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Wodzislaw.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.