Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Urząd Miasta szuka nowego naczelnika Wydziału Edukacji

 • Dodano: 2021-06-21 06:30, aktualizacja: 2021-06-20 23:11

Wydział Edukacji będzie miał nowego naczelnika. Kto zastąpi przechodzącą na zasłużoną emeryturę Ludwikę Kłosińską? Tego dowiemy się po rozstrzygnięciu naboru.

Zainteresowani oferty mogą składać do 24 czerwca.

Do obowiązków pracownika na stanowisku naczelnika Wydziału Edukacji należeć będzie m.in.:

 • koordynowanie działań oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłowością i terminowością realizacji zadań Wydziału Edukacji, do których należą w szczególności:
 • przygotowanie wytycznych dla dyrektorów placówek oświatowych dotyczących opracowania projektów planów finansowych (w tym składników płacowych),
 • weryfikacja projektów planów finansowych dochodów i wydatków sporządzonych przez dyrektorów placówek oświatowych z uwzględnieniem kalkulacji wynagrodzeń,
 • obsługa organizacyjna oraz nadzór nad funkcjonowaniem podległych jednostek organizacyjnych,
 • sporządzanie materiałów i analiz z dziedziny oświaty dla organów miasta,
 • współpraca z organami nadzoru pedagogicznego w zakresie określonym w przepisach prawa oświatowego i wykonywanie zaleceń kuratora oświaty,
 • analiza i zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych oraz aneksów,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających na wniosek rady pedagogicznej o odwołanie dyrektora miejskiej szkoły i placówki oświatowej,
 • rozpatrywanie wniosków o nadanie imienia miejskim szkołom i placówkom oświatowym,
 • prowadzenie spraw związanych z zakładaniem/przekształcaniem lub likwidacją szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto,
 • kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego w szkołach oraz obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat,
 • sprawozdawczość o stanie zatrudnienia nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych z wszystkich jednostek,
 • podział środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli,
 • prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych działających na terenie miasta, w tym nadawanie uprawnień szkoły publicznej,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez miasto zasiłku pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
 • realizacja rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna",
 • prowadzenie spraw związanych z dofinansowywaniem pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych,
 • obsługa i koordynacja programu rekrutacyjnego do szkół i przedszkoli,
 • nadawanie kont dostępu do SIO dla dyrektorów placówek oświatowych, prowadzenie RSPO,
 • organizowanie i koordynowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół,
 • wykonywanie prac związanych z przygotowaniem zbiorczego budżetu miasta w zakresie oświaty, kontrola jego realizacji i aktualizacja,
 • analiza prawidłowości wykorzystania środków rozdysponowanych w ramach budżetu oświaty miasta,
 • prowadzenie spraw w zakresie dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych,
 • ocena - w okresach półrocznych - skutków zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych,
 • kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego w szkołach podstawowych,
 • prowadzenie kontroli trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli,
 • kontrola liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach oraz dzieci z innych gmin uczęszczających do naszych przedszkoli,
 • współpraca z innymi gminami w zakresie obsługi finansowej dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli w nie swojej gminie,
 • współpraca z innymi gminami w zakresie obsługi finansowej nauki religii innych wyznań,
 • monitorowanie i weryfikacja danych wprowadzanych przez placówki oświatowe w SIO,
 • realizacja rządowego programu “Dotacja podręcznikowa”,
 • opiniowanie zgłoszonych przez dyrektorów placówek oświatowych wniosków o zmiany w rocznych planach finansowych,
 • uczestniczenie w naradach i uroczystościach przygotowywanych przez szkoły i placówki oświatowe,
 • weryfikacja sprawozdań finansowych podległych jednostek organizacyjnych.

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 • posiadać wykształcenie wyższe,
 • posiadać 5 lat stażu pracy, w tym możliwe prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku przez co najmniej 3 lata,
 • pożądane 5 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym, doświadczenie w pracy samorządowej,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadać znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 • posiadać znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
 • posiadać znajomość ustawy o systemie oświaty,
 • posiadać znajomość ustawy Prawo oświatowe,
 • posiadać znajomość ustawy Karta Nauczyciela,
 • posiadać znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO),
 • posiadać znajomość regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego,
 • posiadać znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

Oferty kandydatów muszą zawierać:

 • podanie o pracę,
 • kwestionariusz personalny kandydata,
 • dyplom, świadectwo (kserokopia) ukończenia szkoły wyższej,
 • dyplomy i świadectwa (kserokopie) ukończenia innych form podnoszenia kwalifikacji (egzaminy zawodowe, kursy),
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Wodzislaw.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również