Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Trwają prace nad nową Strategią rozwoju miasta

 • Dodano: 2021-02-26 07:00, aktualizacja: 2021-02-25 21:01

Ruszyły prace nad nową Strategią rozwoju miasta.

Czym jest Strategia rozwoju miasta? Dlaczego to tak ważny dokument? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie poniżej

Wypełnij kwestionariusz internetowy

Czym jest Strategia rozwoju miasta?

Strategia rozwoju miasta jest podstawowym dokumentem określającym wizję przyszłości miasta, wskazującym priorytety i cele jego rozwoju w różnych sferach oraz kluczowe kierunki działań wspierające rozwój miasta i jego mieszkańców. Waga strategii ujawnia się w jej centralnej pozycji względem innych koncepcji rozwoju lokalnego oraz w integrowaniu podmiotów lokalnych biorących udział w formułowaniu i wdrażaniu dokumentu.

Strategia rozwoju miasta ma być również fundamentem procesu zarządzania strategicznego, dzięki któremu władze miasta będą mogły prowadzić efektywne działania zmierzające do zrównoważonego.

Innymi słowy, Strategia zawiera zasady i sposoby zarządzania rozwojem miasta w dłuższym horyzoncie czasowym (ok. 10 lat) określając działania, jakie należy podjąć, aby miasto mogło funkcjonować i rozwijać się.

Dlaczego to tak ważny dokument?

Skonkretyzowanie wizji przyszłości i uporządkowanie własnych działań podporządkowanych rozwojowi miasta jest bardzo ważnym procesem z punktu widzenia przyszłych pokoleń.

Trudno jest myśleć o rozwoju miasta, o poprawie bytu jej mieszkańców, jeśli nie ma się jasno określonych celów i kierunków rozwojowych.

Sformułowanie strategii rozwoju poprzedzone zostanie wnikliwą analizą stanu gospodarki, posiadanych zasobów, ogólnych tendencji rozwojowych itd. Taka diagnoza daje możliwość lepszego wykorzystania posiadanego potencjału naszego miasta i jego mieszkańców. Poddanie pod publiczny osąd zamierzonych kierunków rozwoju pozwala na wyzwolenie oddolnych inicjatyw społecznych w mieście.

Ponadto, Strategia będzie stanowiła realne narzędzie w zakresie ubiegania się o wsparcie zewnętrzne, zarówno w ramach nowych programów operacyjnych na lata 2021-2027 jak również innych instrumentów wdrażanych w ramach krajowej i regionalnej polityki rozwoju, w tym określonych w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz nowej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2030" - Zielone Śląskie.

Nowa Strategia rozwoju Wodzisławia Śląskiego zostanie opracowana z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, przepisów prawnych oraz ewoluujących aspiracji mieszkańców. Jest ona szansą na stworzenie wizji rozwoju atrakcyjnej zarówno dla podmiotów w Mieście jak i w otoczeniu. Zakładamy, że podstawową wartością strategii będzie integracja wiedzy podmiotów lokalnych i uzgodnienie pól współpracy aktywizujących i integrujących mieszkańców, biznes, organizacje pozarządowe i inne podmioty traktujące Wodzisław Śląski jako miasto swojej przyszłości.

Co znajdziemy w Strategii?

Układ treści dokumentu określa art.10e. 3. Ustawy o samorządzie gminnym.

Zawierać będzie przede wszystkim:

 • wnioski z diagnozy;
 • cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym;
 • kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych;
 • oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym, oraz wskaźniki ich osiągnięcia;
 • model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy;
 • ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie;
 • obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa wraz z zakresem planowanych działań;
 • obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy, jeżeli takie zidentyfikowano, wraz z zakresem planowanych działań;
 • system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych;
 • ramy finansowe i źródła finansowania.

Jak wygląda proces powstawania Strategii?

Zgodnie z zapisami ustawowymi Rada Miejska, w drodze uchwały, określiła szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii rozwoju miasta Wodzisławia Śląskiego, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3  ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Opracowanie Strategii rozwoju miasta oparte będzie na modelu partnersko-eksperckim, tzn. będzie prowadzone w szerokiej debacie z mieszkańcami oraz partnerami społeczno-gospodarczymi przy wsparciu ekspertów zewnętrznych w zakresie kreowania i budowy rozwiązań i instrumentów o charakterze strategicznym.

Proces przygotowania Strategii rozwoju miasta obejmował będzie 3 podstawowe etapy, w których realizowane będą następujące formy prac:

1. etap diagnostyczny obejmujący:

 • przeprowadzenie ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta Wodzisław Śląski na lata 2014 – 2020,
 • analizy ilościowe oparte na statystyce publicznej,
 • badania ankietowe przeprowadzane wśród różnych grup interesariuszy,
 • badania dokumentów wyznaczających ramy kształtowania i realizacji polityki rozwoju UE, kraju i regionu,
 • warsztaty i spotkania robocze.

2. etap wyznaczania celów:

 • synteza ankiet i analizy dokumentów w zakresie aspiracji i oczekiwań poszczególnych grup oraz celów krajowych i regionalnych,
 • warsztaty i spotkania robocze.

3. etap wypracowania narzędzi wdrożeniowych:

 • synteza ankiet i analizy dokumentów w zakresie zadań i projektów miejskich o szczególnym zaznaczeniu prorozwojowym i instrumentów wsparcia zewnętrznego,
 • warsztaty i spotkania robocze.

Istotnym elementem prac nad Strategią rozwoju miasta będzie także uwzględnienie uwarunkowań i celów wynikających z nowych priorytetów polityki UE, polityki krajowej zdefiniowanej w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego - Śląskie 2030.

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego jako organ przygotowujący projekt Strategii przed jej przyjęciem przez Radę Miejską:

 • przeprowadzi ewaluację trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii rozwoju,
 • przeprowadzi lub uzgodni odstąpienie od przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii,
 • podda dokument pod opiniowanie właściwym organom, w tym w szczególności Zarządowi Województwa Śląskiego oraz właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Prezydent Miasta przygotuje ostateczny projekt Strategii Rozwoju Miasta uwzględniający wyniki w/w prac oraz procesu konsultacji społecznych i przekaże go pod obrady Rady Miejskiej. Strategia rozwoju miasta jest przyjmowana przez radę gminy w drodze uchwały.

Na ile w tworzeniu Strategii rozwoju mogą uczestniczyć mieszkańcy miasta?

Dokument będzie przedmiotem szerokich konsultacji społecznych w szczególności z mieszkańcami, przedstawicielami środowisk społecznych, gospodarczych oraz podmiotami samorządowymi.

Kluczowymi uczestnikami prac zarówno na etapie przygotowania diagnozy, jak również zdefiniowania celów i wypracowania narzędzi realizacyjnych będą:

 • mieszkańcy,
 • Radni Rady Miasta,
 • Rady Dzielnic,
 • Wodzisławska Rada Seniorów,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedstawiciele administracji publicznej w Mieście,
 • lokalne środowiska gospodarcze - przedsiębiorcy,
 • instytucje rynku pracy,
 • przedstawiciele środowisk edukacyjnych, kulturalnych i sportowych.

Planowana współpraca będzie prowadzona m.in. poprzez organizację warsztatów, spotkań roboczych, spotkań prowadzonych w ramach konsultacji społecznych, umieszczane będą informacje o prowadzonych pracach oraz projekt Strategii na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Konsultacje będą prowadzone zgodnie z art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityk rozwoju oraz art. 39 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym w szczególności obejmować będą czynności związane z:

 • konsultacjami z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami miasta oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
 • opublikowaniem ogłoszenia na stronie internetowej miasta oraz w prasie o zasięgu lokalnym, informacji o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych. Ogłoszenie w prasie zawierać będzie dodatkowo informację o adresie strony internetowej, na której zamieszczony zostanie projekt,
 • przygotowaniem i zamieszczeniem na stronie internetowej Miasta w terminie 30 dni od upływu terminu zakończenia konsultacji sprawozdania z ich przebiegu i wyników tych konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem.

Konsultacje przygotowanego projektu Strategii będą uwzględniały postanowienia uchwały nr XV/123/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 XI 2019 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wodzisławia Śląskiego.

Dlaczego Strategię przygotowuje się na tyle lat?

Strategia jest dokumentem planistycznym długookresowym. Horyzont czasowy Strategii przyjęty na lata 2021-2030 wynika m.in. z przyjętych okresów programowania krajowej polityki regionalnej. Spójny jest także z okresem programowania zaktualizowanej strategii rozwoju województwa śląskiego "Śląskie 2030" zaplanowanej również do 2030 r.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Wodzislaw.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również