Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Stypendia szkolne o charakterze socjalnym - jak się ubiegać?

  • Dodano: 2018-08-13 14:15

Dnia 1 września 2018 roku rozpoczyna się nowy rok szkolny 2018/2019 w związku z powyższym MOPS informuje, że osoby chcące skorzystać z pomocy w formie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego są zobowiązane do pobrania wniosku oraz pozostałych dokumentów.

Wszystkie potrzebne wnioski będą możliwe do pobrania po 16 sierpnia 2018 roku

W nowym roku szkolnym 2018/2019 w dalszym ciągu obowiązuje KATALOG wydatków podlegających refundacji.

Wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie od 3 września 2018 roku do 14 września 2018 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Daszyńskiego 3.

  • od poniedziałku do środy w godzinach od 8.00 do 14.30
  • w czwartek w godzinach od 8.00 do 16.30
  • w piątek w godzinach od 8.00 do 12.30

Istnieje możliwość złożenia wniosku również za pomocą tradycyjnej poczty, poczty elektronicznej jak i przez stronę http://epuap.gov.pl. Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest założenie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. W celu przesłania wniosku można skorzystać z instrukcji umieszczonych na stronie projektu ePUAP.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł netto na 1 osobę w rodzinie.

Dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.).

Kwota przyznanego stypendium szkolnego jest zależna od wysokości wykazanego dochodu na członka rodziny (zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej):

- dochód od 0,00 zł do 150,00 zł przyznawana jest kwota wynosząca 150 % zasiłku rodzinnego

- dochód od 150,01 zł do 250,00 zł przyznawana jest kwota wynosząca 100 % zasiłku rodzinnego

- dochód powyżej 250,00 zł przyznawana jest kwota wynosząca 80 % zasiłku rodzinnego.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

  1. rodziców niepełnoletniego ucznia,
  2. pełnoletniego ucznia (rodzic nie może złożyć wniosku w imieniu pełnoletniego ucznia),
  3. dyrektora szkoły.

Stypendium szkolne jest przyznawane w formie pokrycia poniesionych kosztów na cele edukacyjne:

  1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wyrównawczych, w tym w szczególności kosztów dojazdów oraz kosztów udziału w zajęciach językowych, komputerowych, artystycznych, sportowych oraz w innych płatnych zajęciach edukacyjnych, a także całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczkach o charakterze edukacyjnym, obozach naukowych, wyjściach do kin czy teatrów;
  2. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu pomocy o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników (także używanych), lektur, słowników, tornistrów, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, względnie innych pomocy naukowych i dydaktycznych poszerzających i pogłębiających wiedzę i zdolności uczniów wg katalogu wydatków podlegających refundacji;
  3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym w szczególności na dojazdy do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowanie w bursie, internacie lub na stancji, względnie na żywienie w stołówkach szkolnych i internatu (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów).

Z uwagi na fakt, że stypendium szkolne przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów, istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na dziecko lub wnioskodawcę - w tym przypadku gdy stypendium przyznane jest na więcej dzieci należy każdorazowy koszt potwierdzić na odrębnych fakturach, zaświadczeniach bądź rachunkach) za poniesione koszty na cele edukacyjne wg katalogu wydatków podlegających refundacji.

Data wystawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne powinna zawierać się w okresach od września 2018 roku.

Istnieje możliwość zakupu podręczników używanych. W sytuacji kupna podręczników używanych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna – sprzedaży.

Tel. Kontaktowy – 32 459 0675 (osoba do kontaktu Ewa Płowaś, Agnieszka Bednorz)

Zasiłek szkolny:

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zdarzeniem losowym jest np. śmierć rodzica, pożar, powódź lub klęska żywiołowa.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Aby uzyskać pełne informacje oraz otrzymać wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Daszyńskiego 3, lub pobrać wniosek ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  https://mops.wodzislaw-slaski.pl/stypendia-szkolne-i-zasilki

Tel. kontaktowy - 32 459 0675 (osoba do kontaktu Ewa Płowaś, Agnieszka Bednorz)

źródło: MOPS

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Wodzislaw.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również