Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Powstaje Centrum Usług Społecznych

  • Dodano: 2018-06-04 12:30

Przed miejską jednostką – Wodzisławską Placówką Wsparcia Dziennego „Dziupla” przedsięwzięcia związane z rozszerzeniem usług społecznych. W tym celu przebudowywany jest budynek byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b. Na oba projekty miasto zdobyło dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Dzięki realizacji tych planów w mieście zostanie uruchomiony obiekt będący miejscem wsparcia osób wymagających pomocy, pełniący funkcję centrum usług społecznych, dostosowany do pełnienia funkcji placówki opieki dziennej, z wyposażeniem niezbędnym do jej prawidłowego funkcjonowania.

Dlaczego?

Warto zaznaczyć, że badania przeprowadzone na potrzeby Programu Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego wykazały, iż w mieście występują rozmaite problemy społeczne. Jednym z nich jest zjawisko tzw. „dzieci rynku”, związane np. z niewydolnością opiekuńczo-wychowawczą rodziców. Placówką, która pełni funkcję punktu opieki dziennej dla dzieci z takich rodzin i świadczącą inne usługi społeczne jest właśnie WPWD „Dziupla”, zlokalizowana obecnie przy ul. św. Jana 17. Tygodniowo z usług w głównej siedzibie „Dziupli” korzysta ok. 285 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem. Pracuje tam ponad 20 osób, w tym również pracownicy terenowi.

Zdiagnozowano jednak, że metraż obiektu jest niewystarczający w stosunku do skali prowadzonej działalności (jedynie trzy pomieszczenia), wyposażenie nie jest właściwe w związku z zapotrzebowaniem wynikającym z różnorodności prowadzonych działań, niewystarczające są również zasoby kadrowe w obliczu stale rosnącego zapotrzebowania na usługi społeczne – tego, że ludzie coraz częściej i otwarcie szukają pomocy i przyznają się do własnej bezradności. Rozwiązaniem wykazanych problemów jest przeniesienie działalności placówki do budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b, będącego własnością miasta i zaplanowanego wcześniej do przebudowy.

Rozszerzenie usług społecznych

Cel projektu rozszerzenia usług społecznych to wyjście z bezradności wychowawczo-opiekuńczej sześćdziesięciorga rodziców oraz stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju dla dzieci i młodzieży wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem czy wykluczeniem społecznym, z terenu Wodzisławia Śląskiego.

W ramach projektu, który będzie realizowany przez dwa lata, od lipca 2019 r. do końca czerwca 2021 r., zaplanowano takie działania jak:

asystentura rodzinna – do głównych zadań pracowników zatrudnionych w ramach projektu należeć będzie m.in. poprawne zdiagnozowanie sytuacji rodzinnej, określenie „zasobów” i praca „na zasobach” w oparciu o plan pracy z rodziną. W dalszej fazie, praca będzie koncentrować się na wsparciu, motywowaniu do zmiany, pomocy w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, rodzinnych, wychowawczych;

mediacje rodzinne – mediator będzie mógł pomóc w zdefiniowaniu występujących w rodzinach kwestii spornych, będzie towarzyszył w negocjacjach i wypracowywaniu porozumienia;

streetworking – praca podwórkowa – bezpośrednim środowiskiem pracy streetworkerów będzie lokalna społeczność osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

utworzenie nowej grupy dla dzieci w wieku od 6. do 9. roku życia – praca w grupie nastawiona będzie na rozwijanie koordynacji ruchowej, poprawę motoryki, pracę nad syntezą i analizą wzrokową i słuchową, tworzenie sytuacji sprzyjających spontanicznemu wypowiadaniu się, udział w rozmowach kierowanych, ćwiczenia pozwalające na przezwyciężenie trudności artykulacyjnych oraz wzbogacanie słownictwa;

zatrudnienie pedagoga rodzinnego – chodzi o osobę, która będzie konsultowała i pomagała rozwiązywać problemy wychowawcze, pracując również w środowisku rodzinnym – bezpośrednio w lokalnej społeczności;

zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin z problemem nadużywania alkoholu – zajęcia będą realizowane m.in. poprzez „pracę w kręgu”, „burzę mózgów”, twórczość plastyczną, inscenizacje i odgrywanie scenek, zabawę czy relaksację;

zajęcia edukacyjne dla rodziców i dzieci z problemem nadużywania internetu – warsztaty będą miały na celu m.in. przedstawienie zagrożeń płynących z internetu, informacji na temat uzależnienia, ze szczególnym uwzględnieniem grupy wiekowej, ukazanie innych ciekawych sposobów spędzania wolnego czasu;

warsztaty z profilaktyki zdrowia – warsztaty skierowane będą zarówno do dzieci, jak i dorosłych, do osób korzystających ze świetlic środowiskowych, jak i tych będących w asyście rodzinnej;

warsztaty poprawiające umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego – uczestnikami warsztatów będą głównie rodziny objęte opieką asystentów rodzin;

zajęcia z arteterapii – „Młodzi gniewni. Agresja – empatia” – dzięki zajęciom uzyskane zostaną takie efekty jak: poprawa funkcjonowania emocjonalno-społecznego dzieci, obniżenie poziomu agresji w grupie, nabycie umiejętności relaksowania się, rozpoznawania, nazywania swoich emocji i ukazywania ich w sposób społecznie akceptowany;

diagnoza i terapia logopedyczna – celem będzie usprawnianie umiejętności komunikacyjnych, poprawa sytuacji dzieci z trudnościami szkolnymi czy rozwijanie umiejętności pracy z dzieckiem rodziców;

zajęcia edukacyjnejęzyk niemiecki – w projekcie zaplanowano łącznie aż 400 godzin zegarowych zajęć językowych;

zajęcia edukacyjneświadomość i ekspresja kulturalna – w ramach tego zadania uczestnicy będą mogli korzystać z trzech typów zajęć – teatralnych, tanecznych, filmowych.

Projekt rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez „Dziuplę” znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Jego całkowita wartość według pierwotnej umowy o dofinansowanie to blisko 553 tys zł, natomiast zdobyte przez miasto dofinansowanie to ponad 514 tys. zł.

Przebudowa budynku byłego hotelu

Rozszerzenie usług społecznych związane jest z projektem przebudowy, rozbudowy oraz zmiany zagospodarowania pomieszczeń byłego hotelu, zlokalizowanego przy ul. Czyżowickiej 29 b wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na potrzeby utworzenia centrum usług społecznych – WPWD „Dziupla”. Planowana całkowita wartość tego projektu według pierwotnej umowy o dofinansowanie wynosi 4 040 026,64 zł, natomiast kwota pozyskanych środków zewnętrznych to blisko 3 mln zł.

Zakres projektu obejmuje cały budynek byłego hotelu, m.in. jego przebudowę, dobudowę z tyłu nowej części, nadbudowę piętra nad istniejącym pomieszczeniem (salą kawiarni). Rozbudowa i nadbudowa spowodują, że budynek będzie pełnił nowe funkcje. Zadanie to obejmuje w szczególności:

– roboty ziemne,

– wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych, stalowych, murowych,

– wykonanie pokryć dachowych,

– wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej,

– wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych, podłoża, posadzki,

– wykonanie tynków i okładzin ścian zewnętrznych,

– wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

– wymianę instalacji C.O.,

– wymianę instalacji elektrycznej,

– zagospodarowanie terenu (wykonanie parkingu na siedem miejsc postojowych, w tym jednego miejsca dla osób niepełnosprawnych, placu zabaw z jednym dużym urządzeniem zabawowym, stalowej wiaty śmietnikowej, elementów małej architektury, tj. ławek, koszy na śmieci, donic, stojaków na rowery, stołów do gier, stołu do tenisa stołowego, ogrodzenia terenu i ogrodzenia placu zabaw).

Na parterze w części istniejącej zostaną urządzone następujące pomieszczenia: sala wypoczynkowa i aneks dla wychowawcy, sala nauki własnej, kuchnia do nauki życia, szatnia dla wychowanków, szatnia dla wychowawców, pokój pracowników – asystentów-streetworkerów, pokój obserwacji wykorzystywany np. przez psychologów, WC dla pracowników, sala zabaw, w której będą odbywać się widzenia obserwowanych dzieci z rodzicami, przedsionek, korytarz, kotłownia.

Na parterze w części dobudowanej znajdą się: WC dla osoby niepełnosprawnej, wyposażone w przewijak dla dzieci, WC dla dzieci, klatka schodowa, szyb windy dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, pomieszczenie socjalne dla obsługi.

Na piętrze w części istniejącej zaplanowano: biuro dyrektora z małym archiwum, biuro księgowych, sekretariat, salę terapeutyczną, salę porad prawnych i innych specjalistów, salę grupy wsparcia dla rodziców oraz salę dla artterapii dla dzieci, salę terapii ruchowej z toaletą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

W pomieszczeniech nadbudowy I piętra zaprojektowano: poczekalnię, salę relaksacyjną, toalety dla kobiet oraz mężczyzn, WC dla personelu, pomieszczenie gospodarcze, klatkę schodową i szyb windy.

Dodatkowo przy budynu powstanie zadaszony w systemie szkła bezpiecznego taras.

Realizacja tego projektu przyczyni się do osiągnięcia celu, jakim jest lepszy dostęp do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem. Nowe usługi „Dziupli” będą mogły zostać wprowadzone dzięki przeniesieniu placówki do wyremontowanego obiektu o większej powierzchni i wyposażeniu dostosowanemu zarówno do potrzeb klientów (zapewnienie większej dyskrecji i komfortu, wprowadzenie rozwiązań gwarantujących nieskrępowany dostęp osobom niepełnosprawnym), jak i pracowników (wyposażenie umożliwiające prowadzenie zajęć specjalistycznych).

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Wodzislaw.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również