Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Nabór uczestników do programu "Opieka wytchnieniowa"

 • Dodano: 2023-02-03 06:30, aktualizacja: 2023-02-02 19:24

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zaprasza mieszkańców do udziału w programie „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację programu w roku 2023 miasto Wodzisław Śląski otrzymało:

 • wartość dofinansowania: 173 808 zł,
 • całkowita wartość: 173 808 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Planowane jest objęcie usługami opieki wytchnieniowej w ramach programu:

Pobyt dzienny łącznie 16 osób, w tym:

 • 9 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (240 godzin w okresie trwania programu),
 • 9 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego (240 godzin w okresie trwania programu),

Pobyt całodobowy 2 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna, które otrzyma pozytywną opinię gminy realizującego Program.

Pierwszeństwo korzystania z usług mają członkowie rodzin lub opiekunowie faktyczni sprawujący na co dzień opiekę nad dziećmi/osobami dorosłymi niepełnosprawnymi:

a) z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją,

b) wymagającymi wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji),

c) pierwszeństwo bezwzględne przysługiwać będzie osobom posiadającym orzeczenie z symbolem 12-C (całościowe zaburzenia rozwojowe).

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

a) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023) lub

b) osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp. Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym*,

c) w przypadku gdy usługa będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także: zaświadczenie o niekaralności; pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym; pisemna akceptacja osoby świadczącej usługi opieki wytchnieniowej ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

* Przez podmiot, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej, należy również rozumieć osobę fizyczną, która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej lub opiekuna prawnego. Przez zlecenie należy rozumieć, nie tylko umowy cywilnoprawne ale również umowy o pracę.

Nie jest dopuszczalnym wskazanie na opiekuna świadczącego usługę opieki wytchnieniowej:

a) członków rodziny niezależnie od miejsca ich zamieszkania,

b) opiekunów prawnych osoby niepełnosprawnej,

c) osoby faktycznie zamieszkującej z osobą niepełnosprawną.

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

W ramach opieki wytchnieniowej opiekun wspiera uczestnika programu w szczególności w:

a) czynnościach samoobsługowych,

b) czynnościach pielęgnacyjnych,

c) w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,

d) w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,

e) w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone są w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej, z zastrzeżeniem limitów. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00-22.00.

Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu całodobowego wynosi 14 dni
dla jednej osoby zakwalifikowanej do programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023, w trakcie realizacji ww. programu.

Odbiorca usługi ani jego opiekun prawny nie ponoszą opłat za usługi opieki wytchnieniowej świadczone w ramach programu. Osoby zakwalifikowane do programu otrzymają stosowną informację.

Osoby spełniające kryteria udziału w programie, a nie zakwalifikowane do programu z uwagi na wyczerpany limit miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową.

Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o:

 • zapoznanie się z Regulaminem określającym zasady realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023,
 • złożenie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność osoby, która ma być objęta usługami (tj. orzeczenia o niepełnosprawności dziecka do 16 roku życia, orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenia równoważnego),
 • złożenie karty zgłoszenia do Programu,
 • złożenie karty pomiaru niezależności funkcjonalnej (FIM),
 • złożenie oświadczenia o sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobą niepełnosprawną,
 • złożenie oświadczenia dotyczącego wyboru osoby świadczącej usługę opieki wytchnieniowej (w przypadku osób wskazujących opiekuna), przy czym wskazany opiekun musi spełniać warunki określone w § 2 ust.1 Regulaminu określającego zasady realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023,
 • złożenie podpisanej Klauzuli informacyjnej Rodo w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023,
 • złożenie podpisanej Klauzuli informacyjnej Ministerstwa w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023,
 • złożenie pisemnej informacji o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców przestępstw na tle seksualnym - dotyczy opiekunów dzieci do 16 roku życia,
 • złożenie zaświadczenia o niekaralności - dotyczy opiekunów dzieci do 16 roku życia,

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje:

a) wynik pomiaru ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia, które dokonywane są na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM (stanowiącej załącznik nr 7 do Programu), którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji), wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną,

b) występowanie niepełnosprawności sprzężonych i potrzeba wysokiego poziomu wsparcia,

c) kolejność zgłoszeń.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim, ul. Daszyńskiego 3 w dniach i godzinach pracy Ośrodka do dnia 10 lutego 2023 r.

Karta zgłoszeniowa

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Wodzislaw.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również