Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Nabór na trzy stanowiska w Straży Miejskiej

 • Dodano: 2022-02-11 07:00, aktualizacja: 2022-02-10 19:13

Straż Miejska w Wodzisławiu Śląskim poszukuje pracowników na stanowiska trzech aplikantów w Wydziale Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Na dokumenty aplikacyjne Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta czeka do 22 lutego br.

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego,
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania,
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

 • posiadać wykształcenie: średnie,
 • pożądana praktyka w Straży Miejskiej,
 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • posiadać ukończone 21 lat,
 • być sprawnym pod względem fizycznym i psychicznym,
 • posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • cieszyć się nienaganną opinią,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadać znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 • posiadać znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
 • posiadać znajomość ustawy o strażach gminnych,
 • posiadać znajomość ustawy kodeks wykroczeń,
 • posiadać znajomość ustawy prawo o ruchu drogowym,
 • posiadać znajomość ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
 • posiadać znajomość topografii miasta Wodzisławia Śląskiego,
 • posiadać prawo jazdy kat. B,
 • pożądane: znajomość obsługi komputera, posiadać ukończony kurs sztuk walki, ukończone szkolenie podstawowe dla strażników miejskich (gminnych) z wynikiem pozytywnym.

Oferty kandydatów muszą zawierać:

 1. podanie o pracę,
 2. kwestionariusz personalny kandydata,
 3. dyplom, świadectwo (kserokopia) ukończenia szkoły średniej,
 4. dyplomy i świadectwa (kserokopie) ukończenia innych form podnoszenia kwalifikacji (egzaminy zawodowe, kursy),
 5. kserokopia książeczki wojskowej, potwierdzająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 6. kserokopia prawa jazdy,
 7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 8. oświadczenie o ukończeniu 21 lat,
 9. oświadczenie o nienagannej opinii,
 10. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 11. oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do 22 lutego 2022 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (ul. Bogumińska 4b). Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór na 3 stanowiska aplikantów w Wydziale Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego”.

Pełen zakres obowiązków pracownika, wymagania itp. można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Wodzislaw.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również