Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Nabór na dwa stanowiska w Straży Miejskiej

 • Dodano: 2019-07-23 10:00

Straż Miejska w Wodzisławiu Śląskim poszukuje pracowników na stanowiska dwóch aplikantów. Na dokumenty aplikacyjne Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta czeka do 5 sierpnia.

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

 1. posiadać wykształcenie: średnie,
 2. pożądana praktyka w Straży Miejskiej,
 3. posiadać obywatelstwo polskie,
 4. posiadać ukończone 21 lat,
 5. być sprawnym pod względem fizycznym i psychicznym,
 6. posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 7. cieszyć się nienaganną opinią,
 8. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
 9. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. posiadać znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 11. posiadać znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
 12. posiadać znajomość ustawy o strażach gminnych,
 13. posiadać znajomość ustawy kodeks wykroczeń,
 14. posiadać znajomość ustawy prawo o ruchu drogowym,
 15. posiadać znajomość ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
 16. posiadać znajomość topografii miasta Wodzisławia Śląskiego,
 17. posiadać prawo jazdy kat. B,
 18. pożądane: znajomość obsługi komputera, posiadać ukończony kurs sztuk walki, ukończone szkolenie podstawowe dla strażników miejskich (gminnych) z wynikiem pozytywnym,

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego,
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania,
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do dnia 5 sierpnia 2019 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór na stanowisko aplikanta w Wydziale Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego.”.

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową - decyduje data wpływu do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Więcej informacji na temat rekrutacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (link).

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Wodzislaw.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również