Wodzisław Śląski - portal miejski Wodzislaw.com.pl

Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Nabór na dwa stanowiska w Straży Miejskiej

 • Dodano: 2019-07-23 10:00

Straż Miejska w Wodzisławiu Śląskim poszukuje pracowników na stanowiska dwóch aplikantów. Na dokumenty aplikacyjne Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta czeka do 5 sierpnia.

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

 1. posiadać wykształcenie: średnie,
 2. pożądana praktyka w Straży Miejskiej,
 3. posiadać obywatelstwo polskie,
 4. posiadać ukończone 21 lat,
 5. być sprawnym pod względem fizycznym i psychicznym,
 6. posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 7. cieszyć się nienaganną opinią,
 8. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
 9. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. posiadać znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 11. posiadać znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
 12. posiadać znajomość ustawy o strażach gminnych,
 13. posiadać znajomość ustawy kodeks wykroczeń,
 14. posiadać znajomość ustawy prawo o ruchu drogowym,
 15. posiadać znajomość ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
 16. posiadać znajomość topografii miasta Wodzisławia Śląskiego,
 17. posiadać prawo jazdy kat. B,
 18. pożądane: znajomość obsługi komputera, posiadać ukończony kurs sztuk walki, ukończone szkolenie podstawowe dla strażników miejskich (gminnych) z wynikiem pozytywnym,

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego,
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania,
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do dnia 5 sierpnia 2019 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór na stanowisko aplikanta w Wydziale Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego.”.

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową - decyduje data wpływu do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Więcej informacji na temat rekrutacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (link).

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.