Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Nowy system gospodarowania odpadami - informatory

 • Dodano: 2021-01-07 07:00, aktualizacja: 2021-01-06 18:06

Wraz z początkiem roku w Wodzisławiu Śląskim ruszył nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zachęcamy do pobrania informatorów dotyczących zabudowy jednorodzinnej oraz zabudowy wielolokalowej.

Informator - zabudowa jednorodzinna cz. 1 [otwiera się w nowym oknie]
Informator - zabudowa jednorodzinna cz. 2 [otwiera się w nowym oknie]

Informator - zabudowa wielolokalowa cz. 1 [otwiera się w nowym oknie]
Informator - zabudowa wielolokalowa cz. 2 [otwiera się w nowym oknie]

Co od nowego roku?

Od 1 stycznia 2021 roku selektywnie zbieramy: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, popiół, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, tekstylia i odzież.

Nie umieszczamy w pojemnikach na odpady zmieszane (niesegregowane): odzież i tekstylia, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady niebezpieczne (takie jak m.in. przeterminowane leki, termometry rtęciowe, igły, strzykawki, glukometry itp., opakowania po nawozach i środkach ochrony roślin, baterie i akumulatory, świetlówki, inne odpady niebezpieczne w szczególności zanieczyszczone farbami, lakierami, chemikaliami, detergentami, olejami, smarami itd.).

Odpady wytwarzane w naszych gospodarstwach domowych, ze względu na substancje, z których się składają, są coraz bardziej niebezpieczne dla środowiska. Uwalniane w trakcie ich rozkładu związki mogą dostać się do gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, gdzie powodują ogromne szkody. Niestety zdarza się również, że związki te trafiają w końcu do produktów spożywczych. Oddzielajmy to, co można odzyskać, a resztę wrzucajmy do odpadów zmieszanych. Zwracajmy uwagę na etykiety - znajdują się na nich wskazówki, gdzie wrzucić dane odpady.

Gdzie przekazujemy odpady komunalne?

W ramach uiszczanej opłaty miasto pełni usługi w obszarze gospodarowania odpadami komunalnymi. Dzięki temu tworzone na terenie miasta odpady komunalne możemy:

 • gromadzić w pojemnikach umieszczonych w punktach gromadzenia odpadów (zabudowa wielolokalowa),
 • w przypadku zabudowy jednorodzinnej przekazać sprzed posesji w pojemnikach lub workach przedsiębiorcy (w dniu odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem, przed godziną 6:00 wystawiamy przed posesję w pojemnikach: bioodpady, popiół, odpady zmieszane; w workach odpady takie jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło,),
 • dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (możemy dostarczyć takie odpady jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, bioodpady, popiół, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady tekstylia i odzież),
 • dostarczyć we własnym zakresie do punktów zbiórek, wskazanych w harmonogramie odbioru odpadów (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).

Zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Miasto organizuje 1 raz w roku kalendarzowym zbiórkę selektywnie zbieranego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w następujących lokalizacjach:

 • Stare Miasto - parking przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. Pszowskiej,
 • Nowe Miasto - osiedle Przyjaźni przy wjeździe od ul. Armii Krajowej,
 • Kokoszyce - parking przy OSP Kokoszyce,
 • Wilchwy - parking przy Obiekcie Klubu Sportowego "Wicher",
 • Radlin II - parking przy Kościele pw. Świętego Izydora,
 • Zawada - parking przy ul. Młodzieżowej, obok ZSP nr 1,
 • Jedłownik Osiedle - parking przy ul. Górniczej, obok sklepu,
 • Osiedla XXX-lecia-Piastów-Dąbrówki - parking przy ul. Przemysława, obok budynku 1A-E, 3C,
 • Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka - parking przy OSP Jedłownik.

Co robimy z pojemnikami i workami - zabudowa wielolokalowa

W ramach opłaty miasto wyposaża:

a) właścicieli nieruchomości w worki o pojemności 8 l stosowane wyłącznie do gromadzenia bioodpadów - umieszczanych w pojemnikach do selektywnej zbiórki bioodpadów w liczbie 4 szt. na miesiąc na mieszkańca;

b) punkty gromadzenia odpadów w pojemniki z przeznaczeniem na odpady zbierane selektywnie:

- pojemniki na papier,

- pojemniki na metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

- pojemniki na szkło,

- pojemniki na bioodpady.

Obowiązek właściciela nieruchomości: wyposaża nieruchomość w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych. Pojemniki te muszą posiadać widoczne oznaczenie umożliwiające identyfikację danej nieruchomości. W przypadku nieruchomości, gdzie produkowany jest popiół, właściciele zobowiązani są do selektywnego gromadzenia tego odpadu w pojemniku oznaczonym literą "P". Pojemniki należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

W zabudowie wielolokalowej zbieramy odpady selektywne w kolorowych pojemnikach umieszczonych w punktach gromadzenia odpadów.

Co robimy z pojemnikami i workami - zabudowa jednorodzinna

W ramach opłaty miasto wyposaża każdą nieruchomość w worki do gromadzenia odpadów surowcowych (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło). W styczniu 2021 r. w liczbie:

 • 2 worki o pojemności 120 l na papier,
 • 4 worki o pojemności 120 l na metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • 2 worki o pojemności 80 l na szkło.

W kolejnych miesiącach worki przekazywane będą w liczbie każdorazowo równej oddanym przez właściciela nieruchomości workom wypełnionym odpadami zbieranymi selektywnie. Mieszkańców, którzy zgłoszą do Urzędu Miasta chęć posiadania i oddawania bioodpadów, miasto zaopatrzy w pojemniki na bioodpady o pojemności 240 l (prośbę można wysłać na adres pojemnikbio@wodzislaw-slaski.pl, więcej na stronie miasta). Mieszkańcy, którzy zadeklarują korzystanie z przydomowego kompostownika, nie będą wyposażani w ten rodzaj pojemnika, a ich opłata miesięczna będzie niższa o 1,46 zł na mieszkańca. W takim przypadku należy złożyć nową deklarację "śmieciową".

Obowiązek właściciela nieruchomości: wyposaża nieruchomość w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych. Pojemniki te muszą posiadać widoczne oznaczenie umożliwiające identyfikację danej nieruchomości. W przypadku nieruchomości, gdzie produkowany jest popiół, właściciele zobowiązani są do selektywnego gromadzenia tego odpadu w pojemniku oznaczonym literą "P". Pojemniki należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

W zabudowie jednorodzinnej zbieramy odpady selektywne w kolorowych workach (papier/szkło/metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe) i pojemnikach (bioodpady/popiół). Od 1 stycznia korzystamy z następujących pojemników i worków:

 • pojemniki na zmieszane (niesegregowane) odpady o pojemnościach: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację nieruchomości, z której pochodzą,
 • pojemniki na popiół, o pojemnościach: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, oznaczone literą "P',
 • pojemniki koloru brązowego na bioodpady, o pojemności 240 l,
 • worki o pojemności 80 l koloru zielonego, z przeznaczeniem na szkło,
 • worki o pojemności 120 l koloru niebieskiego, z przeznaczeniem na papier,
 • worki o pojemności 120 l koloru żółtego, z przeznaczeniem na metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe.

Więcej na temat opłat i aplikacji na stronie Urzędu.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Wodzislaw.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również