Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Nabór na stanowisko referenta w Wydziale Inwestycji Miejskich

 • Dodano: 2022-03-28 06:30, aktualizacja: 2022-03-27 20:07

Do 5 kwietnia br. zainteresowani pracą w Wydziale Inwestycji Miejskich powinni dostarczyć do Biura Obsługi Klienta swoje dokumenty aplikacyjne. Tym razem miasto poszukuje osoby na stanowisko referenta.

Obowiązki i wymagania na stanowisku referenta

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • prowadzenie obsługi finansowej i kancelaryjno-biurowej zadań inwestycyjnych realizowanych w Wydziale Inwestycji Miejskich,
 • obsługa organizacyjno-kancelaryjna komórki organizacyjnej,
 • wykonywanie zadań związanych z ustawą o dostępie do informacji publicznej,
 • analizowanie wykonania i zaangażowania środków budżetowych,
 • prowadzenie ewidencji wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Miastu we współdziałaniu z wydziałami właściwymi w zakresie tych zadań,
 • prowadzenie spraw związanych z budżetem komórki organizacyjnej,
 • wykonanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych w zakresie zadań komórki organizacyjnej,
 • prowadzenie dokumentacji finansowej komórki organizacyjnej / ewidencja wydatków,
 • sporządzanie i przekazywanie informacji i sprawozdań budżetowych,
 • prowadzenie sprawozdawczości statystycznej wydziału,
 • rozliczanie inwestycji i remontów oraz kontrola finansowa dokumentów księgowych dotyczących zadań,
 • przyjmowanie skarg, interwencji i wniosków,
 • współdziałanie ze spółkami miejskimi i miejskim jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania i realizacji ich projektów inwestycyjnych,
 • współpraca z jednostkami przy realizacji uchwały Rad Dzielnic,
 • prowadzenie harmonogramu zamówień publicznych wydziału,
 • sporządzanie informacji i sprawozdań wewnętrznych,
 • rozliczanie inwestycji i remontów oraz kontrola finansowa dokumentów księgowych dotyczących zadań zleconych do wydziału,
 • kontrola zgodności realizacji projektów miejskich współfinansowanych ze środków pomocowych z zasadami przyznanego dofinansowania.

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

 1. posiadać wykształcenie średnie,
 2. pożądane wykształcenie średnie lub wyższe w zakresie ekonomicznym,
 3. posiadać 2 lata stażu pracy,
 4. pożądana praktyka w organach administracji państwowej lub samorządowej,
 5. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 6. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
 7. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. posiadać znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 9. posiadać znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
 10. posiadać znajomość ustawy o finansach publicznych,
 11. posiadać znajomość ustawy o rachunkowości,
 12. posiadać znajomość obsługa komputera i urządzeń biurowych,
 13. pożądana znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do dnia 5 kwietnia 2022 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (ul. Bogumińska 4b). Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śl.”.

Pełen zakres obowiązków pracownika, wymagania itp. można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Wodzislaw.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również