Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Kolejna Tarcza Antykryzysowa trafi do NGO-sów

  • Dodano: 2020-12-17 13:00

Ustawa wprowadzająca tzw. Tarczę 6.0 opublikowana została 15 grudnia w Dzienniku Ustaw. Czy organizacje pozarządowe znajdą w niej coś dla siebie? Tak, ale nie wszystkie. Więcej informacji na ten temat w artykule.

Dla kogo Tarcza 6.0

W przeciwieństwie do wcześniejszych „tarcz”, z których mogły skorzystać wszystkie podmioty spełniające określone kryteria, Tarcza 6.0 jest przede wszystkim tarczą branżową kierowaną do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą najbardziej dotkniętą skutkami pandemii oraz wprowadzonych z jej powodu ograniczeń w prowadzeniu działalności.

Zgodnie z intencją ustawodawcy, wsparcie jest skierowane do podmiotów, których przeważająca działalność – zgodnie z wpisem REGON na dzień 30 września 2020 roku – mieściła się w określonych kodach PKD. Wiele organizacji rejestrując działalność gospodarczą wpisuje kod PKD 94.99.Z (działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana), choć faktycznie prowadzona przez nie działalność gospodarcza nie ma z tym wiele wspólnego i dużo bardziej odpowiednie byłyby inne kody. Niestety, w przypadku Tarczy 6.0 ta dość powszechna praktyka wpisywania jako działalność przeważającą tego właśnie kodu wykluczy organizacje z korzystania ze wsparcia, nawet jeśli faktycznie cała ich działalność gospodarcza mieści się w branżach, dla których tarcza została stworzona. Ustawa posługuje się bowiem konsekwentnie terminem „przeważająca działalność” – a to oznacza tę, która jako taka została wskazana we wpisie.

Wspierane branże wg kodów PKD

Oto lista kodów PKD przedsiębiorcy, uprawnionego do skorzystania z najnowszej tarczy (poniżej kody z opisem, to te, które najczęściej stosowane są w organizacjach pozarządowych). 

47.71.Z - sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów

82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.A - nauka języków obcych

85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna

90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych

93.11.Z - działalność obiektów sportowych

93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

A także: 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.B, 56.29.Z, 59.11.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 85.53.Z, 86.10.Z, 86.90.D, 90.02.Z, 91.02.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z. 93.29.A, 93.29.B, 96.04.Z.

Ochrona miejsc pracy

Organizacja-przedsiębiorca, która na dzień 30 września 2020 r. prowadziła działalność gospodarczą oznaczoną którymś z powyższych kodów PKD jako działalność przeważająca (zgodnie ze wpisem REGON, a nie tym, który rodzaj działalności faktycznie przeważał), której przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników (nie tylko tych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale także zleceniobiorców podlegających u niej obowiązkowi ubezpieczenia rentowego i emerytalnego). 

Świadczenie wypłacane jest dla pracowników objętych przestojem ekonomicznym (którym w związku z tym obniżono wynagrodzenie o maksymalnie 50%, przy czym już po tej obniżce nie może być ono niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar etatu) lub obniżonym wymiarem czasu pracy. 

Dofinansowanie do wynagrodzenia każdego pracownika wyniesie 2.000 zł (z uwzględnieniem czasu pracy, zatem dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu będzie to połowa tej kwoty), nie będzie jednak przysługiwać dla pracowników, których wynagrodzenie przekracza 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (w trzecim kwartale bieżącego roku ta granica to 15.506 zł), ani dla pracowników zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku. 

Organizacja chcąca skorzystać z tej formy wsparcia nie może zalegać z podatkami i składkami ZUS. Wnioski o dofinansowanie będą składane przez internet do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, procedura powinna być dość sprawna, a decydować będzie spełnienie kryteriów. Dopłata będzie wypłacana w miesięcznych transzach, za każdy z trzech miesięcy przypadających od miesiąca złożenia wniosku. Organizacja przyznane środki będzie mogła wykorzystać wyłącznie na dofinansowanie wynagrodzeń wymienionych we wniosku pracowników. Wnioski będzie można składać do 28 lutego 2021 roku.

Dotacje dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców

Organizacje zatrudniające mniej niż 50 pracowników, których przeważająca działalność gospodarcza mieści się w wymienionych wcześniej kodach PKD, a które w następstwie COVID-19 zanotowały spadek przychodów o 40% (obliczone tak jak dla wcześniej opisanej formy wsparcia) mogą otrzymać dotację na pokrycie bieżących kosztów działalności do wysokości 5.000 zł. 

W przeciwieństwie do świadczeń na ochronę miejsc pracy, dotacja nie musi być przeznaczona na wynagrodzenia, organizacja sama zdecyduje, na które bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej (i tylko gospodarczej!) je przeznaczy. Dotacja będzie podlegała zwrotowi, jeśli zostanie wydana niezgodnie z przeznaczeniem lub organizacja przez trzy miesiące od jej otrzymania nie będzie prowadziła działalności gospodarczej. Wnioski o dotację będą składane do właściwego starosty za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy, wyłącznie w formie elektronicznej. Będzie je można składać do końca stycznia 2021 roku.

Zwolnienie z ZUS

Organizacje-przedsiębiorcy prowadzące działalność w zakresie określonym wymienionymi wcześniej kodami PKD mogą wnioskować o zwolnienie z opłacania składek na ZUS za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku. Warunkiem skorzystania z takiego zwolnienia jest – oprócz spełniania kryterium rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej – spadek co najmniej o 75% przychodu z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. Niestety, prace legislacyjne nad ustawą trwały tak długo, że w międzyczasie upłynął wskazany w niej termin na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek za okres lipiec-wrzesień 2020 roku (w ustawie przewidziano go na 30 listopada 2020 roku). Prawdopodobnie oznacza to konieczność poczekania na nowelizację ustawy w tym zakresie, co oznacza dłuższe oczekiwanie na zwrot już zapłaconych składek.

Organizacje mogą się też ubiegać o zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020 roku, w tym przypadku wystarczy spadek przychodów o 40% w porównaniu z listopadem 2019 roku.

Wnioski o zwolnienie ze składek za listopad 2020 roku będzie można składać do 31 stycznia 2021 r. Opłacone już należności, na podstawie złożonego do ZUS wniosku zostaną płatnikowi składek zwrócone.

Wydłużenie ważności okresowych badań lekarskich

Poprzednia tarcza wydłużyła ważność badań lekarskich, która upłynęła w czasie trwania stanu epidemicznego do 60 dni po jego ustaniu. Tarcza 6.0 wydłuża ten termin do 180 dni, co oznacza, że pracownik, któremu ważność badań lekarskich skończyła się w czasie trwania stanu epidemicznego będzie miał aż 180 dni po jego odwołaniu na uzupełnienie tych badań. W przypadku braku dostępu do uprawnionego lekarza medycyny pracy, badanie wstępne i okresowe będzie mógł wykonać  każdy inny lekarz. Ważność wydanego oświadczenia również została wydłużona do 180 dni po ustaniu stanu epidemicznego (w dotychczasowej wersji było to 30 dni).

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wydłużeniu do 180 dni (zamiast obowiązujących zgodnie z Kodeksem pracy 30 dni) ulega także okres spowodowanej chorobą niezdolności do pracy, po której pracodawca ma obowiązek wysłać pracownika na kontrolne badania lekarskie.

Tekst opisanej ustawy: https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000225501.pdf

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Wodzislaw.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również