Wiadomości z Wodzisławia Śląskiego

Do dziś trwa nabór na rachmistrzów terenowych

  • Dodano: 2020-07-08 09:30

Tylko do dziś, tj. 8 lipca, trwa nabór na rachmistrzów w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

Prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem PSR, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.

Kto może zostać rachmistrzem terenowym?

1. Kandydat na rachmistrza terenowego powinien spełniać następujące wymagania:

  • być osobą pełnoletnią,
  • zamieszkiwać na tereniemiasta Wodzisław Śląski,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Kandydat na rachmistrza terenowego:

  • zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
  • jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

4. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.

5. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

6. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie wskazanym powyżej lub będą niekompletne nie zostaną rozpatrzone, decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Wodzislaw.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również